Podmínky pro zprostředkování dodávek energií a provoz internetové stránky

Verze: 3, účinná od 30. 1. 2024

 

Tyto Podmínky pro zprostředkování dodávek energií a provoz internetové stránky (dále jenPodmínky) zejména popisují, jakým způsobem společnost Effective Invention, s.r.o. IČ 24822001 DIČ CZ24822001 k Safine 669, Praha 4, 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 177497, číslo registrace u ERÚ: 742340343 (dále jen EFFECTIVE INVENTION), vykonává zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích.

 

EFFECTIVE INVENTION vykonává zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích jakožto službu pro Zájemce a Dodavatele (jak jsou definováni dále).

 

Podmínky mohou být kdykoliv ze strany EFFECTIVE INVENTION měněny vyvěšením nové verze Podmínek na těchto stránkách

 

OBECNÁ ČÁST

1. OBECNÁ A ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

EFFECTIVE INVENTION je obchodní společností zabývající se zejména poskytováním služeb call centra, e-commerce služeb a provozováním aplikací a webových stránek (včetně Webových stránek), prostřednictvím kterých je EFFECTIVE INVENTION schopen Zájemcům zprostředkovat možnost uzavření smlouvy o dodávkách energií.

EFFECTIVE INVENTION svým jménem a na svou odpovědnost vykonává zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích.

EFFECTIVE INVENTION můžete kontaktovat:

na adrese sídla;

prostřednictvím elektronické adresy info@efefctiveinvention.cz

Webové stránky smí být využívány pouze za účelem, pro který byly vytvořeny, totiž pro získávání informací pro osobní užití a případně i pro vyplnění formuláře za účelem uzavření smlouvy o dodávce elektřiny a/nebo plynu nebo smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a/nebo plynu (dále jen Smlouvy o dodávce nebo Smlouva o dodávce).

EFFECTIVE INVENTION jedná se Zájemci jako zprostředkovatel energií a vykonává zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích zejména prostřednictvím svého call centra.

EFFECTIVE INVENTION je oprávněn Zájemce kontaktovat a poskytovat mu službu informačního a srovnávacího servisu, v rámci které může být Zájemci nabídnuto srovnání Dodavatelů a jejich produktů včetně uzavření Smluv na dodávku, a to kdykoliv za účinnosti smlouvy o informačním a srovnávacím servisu. Služba je poskytována zejména prostřednictvím Webových stránek, e-mailu a telefonního hovoru. Nedílnou součástí služby je i bezplatná telefonická konzultace.

V rámci uvedených činností je EFFECTIVE INVENTION v postavení správce osobních údajů.

EFFECTIVE INVENTION neodpovídá za výpadky nebo dostupnost Webové stránky.

2. OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK

EFFECTIVE INVENTION si vyhrazuje právo Webové stránky kdykoliv měnit, a to bez nutnosti předchozího upozornění.

Pokud to EFFECTIVE INVENTION umožní, může Zájemce uzavřít Smlouvu o dodávce prostřednictvím Webové stránky, to však může být technicky podmíněno doložením některých údajů a podkladů, které jsou k uzavření Smlouvy o dodávce potřeba, zároveň musí tuto možnost podporovat vybraný dodavatel (dále jen Dodavatel nebo Dodavatelé). V některých případech může docházet k uzavření Smlouvy o dodávce v prostředí Dodavatele, o tom bude Zájemce transparentně informován. Smlouva o dodávce může být uzavřena rovněž jinými způsoby, které EFFECTIVE INVENTION umožní, a to i mimo Webové stránky.

Zájemci nesmí Webové stránky měnit, upravovat nebo do nich zasahovat, případně je rozmnožovat, rozšiřovat, kopírovat, vydávat za vlastní apod. Zájemci dále nesmí k Webovým stránkám přistupovat za využití nástrojů třetích stran, které spočívají v automatizovaném čtení a vytěžování informací. Zájemci rovněž nejsou oprávněni zadávat data do Webových stránek za využití nástrojů třetích stran, které spočívají v automatizovaném vyplňování údajů. Zájemci smí přistupovat k Webovým stránkám pouze individuálně a výhradně za účelem zjištění zájmu o službu nebo za účelem využití služby. Webové stránky jsou jako autorská díla chráněna dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

V rámci Webových stránek jsou zobrazovány vybrané produkty a služby Dodavatelů a podmínky Smluv na dodávku. Nicméně v žádném případě se nejedná o příslib nebo návrh uzavření Smlouvy na dodávku za podmínek zveřejněných na Webových stránkách.

3. VÝBĚR NOVÉHO DODAVATELE

Zájemce vyplněním formuláře na Webových stránkách žádá o provedení kalkulace, která je potřebná před nabídkou konkrétního produktu, tj. před nabídnutím Smlouvy o dodávce, která bude poskytnuta prostřednictvím telefonního hovoru, případně prostřednictvím Webové stránky, pakliže to EFFECTIVE INVENTION umožní.

Zájemce vyplněním formuláře na Webových stránkách rovněž projevuje zájem o zprostředkování Smlouvy o dodávce včetně provedení dalších přípravných prací s tím spojených.

EFFECTIVE INVENTION na základě údajů získaných od Zájemce prostřednictvím Webové stránky a/nebo telefonního hovoru vyhodnotí vybrané parametry stávající smlouvy o dodávce elektřiny a/nebo plynu nebo smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a/nebo plynu (dále jen Stávající služby nebo Stávající služba) nebo sdělené podmínky dodávky a provede kalkulaci vybraných zprostředkovávaných produktů, tj. Smluv o dodávce.

Pokud Zájemce nahraje požadované vyúčtování/fakturu za Stávající služby, tak může dojít k tzv. vytěžení údajů z nahraných dokumentů. Zájemce je povinen zkontrolovat správnost takto vytěžených údajů a odpovídá za jejich správnost. Uvedené platí pouze v případě, že takové nahrání vyúčtování/faktury za Stávající služby EFFECTIVE INVENTION umožní.

V rámci kalkulace jsou Zájemci sdělovány zejména následující údaje: cena za MWh elektřiny nebo plynu, vybrané parametry Smlouvy o dodávce. Tato kalkulace není závazná a Zájemce nemá nárok na uzavření Smlouvy o dodávkách za podmínek uvedených v kalkulaci. Zobrazované údaje vycházejí z veřejně dostupných zdrojů i z neveřejných zdrojů a jsou pouze orientační.

EFFECTIVE INVENTION nemusí po vyplnění formuláře na Webové stránce zobrazovat žádné produkty Dodavatelů. EFFECTIVE INVENTION může prostřednictvím Webové stránky zobrazovat pouze vybrané Dodavatele. EFFECTIVE INVENTION si však vyhrazuje možnost okruh Dodavatelů rozšířit, aniž by museli být všichni možní Dodavatelé uváděni na Webové stránce.

Zájemce si vybírá konkrétního Dodavatele a Smlouvu o dodávkách v rámci Webové stránky, pokud to EFFECTIVE INVENTION umožní, nebo v rámci nahrávaného a monitorovaného telefonního hovoru se zástupcem EFFECTIVE INVENTION.

4. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VYBRANÉ SMLOUVY O DODÁVCE

EFFECTIVE INVENTION sám a na svou odpovědnost určuje okruh Zájemců, které osloví ohledně uzavření Smlouvy o dodávkách a kterým Smlouvu o dodávkách zprostředkuje, a k tomuto účelu sám vytváří databázi osobních údajů těchto Zájemců.

Zprostředkování probíhá zejména za využití prostředků komunikace na dálku, případně prostředky, kterými to EFFECTIVE INVENTION umožní. Smlouva o dodávkách může být uzavřena, pakliže to EFFECTIVE INVENTION umožní, zejména:

EFFECTIVE INVENTION provádí zprostředkování jako službu pro klienty svých obchodních partnerů, kteří mu za poskytnutí této služby platí odměnu. EFFECTIVE INVENTION provádí zprostředkování rovněž agentským způsobem, za což získává od Dodavatelů provizi nebo jinou odměnu. EFFECTIVE INVENTION však neuzavírá Smlouvu o dodávce za Zájemce ani za Dodavatele, zprostředkování provádí pouze nepřímo tím, že Zájemci a Dodavateli zprostředkují příležitost k uzavření Smlouvy o dodávce.

Výběr konkrétního Dodavatele a Smlouvy o dodávce je vždy na svobodné vůli Zájemce.

Jakmile dojde k započetí vyplňování konkrétní Smlouvy o dodávce případně k předání konkrétní Smlouvy o dodávce, může být EFFECTIVE INVENTION v rozsahu vyplňovaných osobních údajů zpracovatelem osobních údajů pro konkrétního správce osobních údajů, kterým bude vybraný Dodavatel. Tímto však není vyloučeno, že vůči těmto osobním údajům bude EFFECTIVE INVENTION zároveň i nadále správcem, a to z titulu poskytování služby dle těchto Podmínek.

EFFECTIVE INVENTION žádným způsobem nezaručuje, že Dodavatel se Zájemcem uzavře Smlouvu o dodávkách. EFFECTIVE INVENTION zároveň žádným způsobem neodpovídá za obsah Smlouvy o dodávkách ani za samotné její plnění, za což je odpovědný vybraný Dodavatel.

Zájemce bude uvádět pouze pravdivé a aktuální informace. EFFECTIVE INVENTION vyplňuje Smlouvy o dodávkách na základě pokynů Zájemce. Zájemce jednající jménem a na účet vlastníka odběrného místa (dále jen Vlastník OM) je odpovědný za případnou škodu, která Vlastníkovi OM vznikne. Zároveň Zájemce jednající jménem a na účet Vlastníka OM prohlašuje, že je oprávněn za Vlastníka OM jednat a na výzvu EFFECTIVE INVENTION je schopen doložit plnou moc. EFFECTIVE INVENTION není žádným způsobem odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou tím, že

Zájemce zadal chybné nebo nepřesné údaje;

došlo k chybnému vytěžení údajů z vyúčtování/faktury za Stávající služby a Zájemce si tyto údaje nezkontroloval a neopravil;

došlo k chybnému vyplnění údajů do Smlouvy na dodávku a Zájemce na tuto chybu neupozornil.

Dodavatelé jsou oprávněni EFFECTIVE INVENTION zpětně informovat o tom, zda došlo k zahájení dodávek dle uzavřené Smlouvy o dodávce, případně zda došlo k předčasnému ukončení Smlouvy o dodávce.

Pokud v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dodávce vznikne Zájemci povinnost hradit původnímu dodavateli nebo zprostředkovateli jakékoliv plnění, zejména smluvní pokuta nebo náhrada nákladů, potom tyto náklady nese výhradně Zájemce.

EFFECTIVE INVENTION Zájemci důrazně doporučuje před ukončením smlouvy, na základě které jsou Zájemci poskytovány Stávající služby, zhodnotit možné negativní následky spojené s jejím ukončením. EFFECTIVE INVENTION zejména doporučuje zhodnotit následující parametry Stávající služby:

kdy je výročí smlouvy o poskytování Stávající služby;

zda je předčasné ukončení smlouvy na Stávající služby sankcionováno;

zda s ním byla uzavřena zprostředkovatelská smlouva, ze které by plynuly sankce.

EFFECTIVE INVENTION Zájemci důrazně doporučuje před uzavřením Smlouvy o dodávce tuto Smlouvu o dodávce pečlivě a v klidu přečíst a vždy zhodnotit zejména následující parametry Smlouvy o dodávce:

zda je na dobu určitou/neurčitou;

jaká je cena za jednotku elektřiny nebo plynu;

zda obsahuje další poplatky a jaké;

jakým způsobem lze Smlouvu o dodávce ukončit a za jakých podmínek.

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Případné spory budou řešeny u příslušného soudu v České republice. Spotřebitelské spory mohou být řešeny rovněž mimosoudní cestou, zejména před Českou obchodní inspekcí (https://www.coi.cz/). Stížnost můžete podat prostřednictvím formuláře, který je dostupný na https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. V zákonem stanovených případech se lze obrátit rovněž na Energetický regulační úřad (https://www.eru.cz/). Zájemce může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) či kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (https://www.evropskyspotrebitel.cz). V případě, že prostředky nápravy podle tohoto článku nebudou pro Zájemce uspokojivé, může se Zájemce taktéž obrátit na Spotřebitelského ombudsmana, z.ú., se sídlem K Lesíku 70/1, Praha (https://onlinemediator.cz/) anebo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., se sídlem Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice (https://www.konzument.cz).

Neplatnost jakéhokoliv ujednání těchto Podmínek nezpůsobuje neplatnost těchto Podmínek jako celku.

Smlouva o informačním a srovnávacím servisu je uzavírána na dobu neurčitou a může být kdykoliv vypovězena. Výpovědní doba činí 10 pracovních dnů.

Od smlouvy o informačním a srovnávacím servisu lze odstoupit do 14 dnů ode dne jejího uzavření.

Podmínky mohou být ze strany EFFECTIVE INVENTION kdykoliv měněny vyvěšením nové verze Podmínek